Audyt wewnętrzny - zgodnie ze standardami The Insitute of Inernal Auditors (IIA) - to niezależne działania kontrolne ustalone w ramach organizacji, które mają na celu zbadanie i ocenę prowadzonych przez firmę czynności, zapewniając w ten sposób obsługę tej organizacji.

Audyty prowadzone są według standardów profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego oraz kodeksu etyki IIA i obejmują:

Audyt środowiska informatycznego rachunkowości - obejmuje analizę polityki rachunkowości i dokumentacji wewnętrznej systemu rachunkowości oraz jej zgodności z obowiązującym prawem. Bada metody ochrony zasobów informatycznych, zasady gromadzenia i wprowadzania danych, poprawność przetwarzania danych, poprawność tworzenia informacji finansowych, przechowywanie elektronicznych dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych. Audyt obejmuje również zapewnienie wiarygodności i rzetelności poszczególnych podsystemów m.in. ewidencji rozrachunków, gospodarki zapasami, ewidencji środków trwałych, kasy i rozliczeń bankowych czy systemu kadrowo-płacowego.

Audyt zgodności polityki rachunkowości z ustawą o rachunkowości lub MSR/MSSF - kontrola obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości pod kątem wymogów polskiego prawa bilansowego lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Usługa obejmuje również opracowanie polityki rachunkowości dostosowanej do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.
Audyt finansowo-księgowy - analizuje różne obszary szeroko pojętej księgowości w celu określenia sytuacji ekonomicznej firmy i zgodności działań z obowiązującym prawem. Obejmuje prawidłowość funkcjonowania takich działów jak rozliczenia pieniężne, rozrachunki i roszczenia (w tym publiczno-prawne), aktywa finansowe, gospodarka materiałowa, kapitały własne i fundusze specjalne.
Audyt systemu kontroli wewnętrznej - obejmuje analizę i ocenę funkcjonujących w przedsiębiorstwie mechanizmów kontroli wewnętrznej w celu wykrycia potencjalnych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na osiągnięcie celów biznesowych organizacji. Skupia się m.in. na analizie środowiska personalnego firmy, analizie ryzyka, zasadach dokumentowania czynności kontrolnych, operacji finansowych i gospodarczych, ich weryfikacji i autoryzacji, analizie przepływu informacji czy procedurach monitorowania.
Audyt i wdrażanie kontroli zarządczej - zgodnie z treścią art. 68 ustawy o finansach publicznych, kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Audyt obejmuje analizę funkcjonowania przyjętych przez jednostkę procedur kontroli zarządczej oraz ich zgodność ze standardami i wytycznymi regulującymi tę formę kontroli. Usługa dotyczy również opracowania i wdrożenia procedur kontroli zarządczej, dostosowanych do specyfiki działalności i wymagań jednostki.
Audyt zabezpieczeń systemów informatycznych (IT) - to w szczególności przegląd i ocena ogólnych zabezpieczeń systemu i zarządzania infrastrukturą, szczegółowych mechanizmów bezpieczeństwa aplikacji informatycznych, analiza bezpieczeństwa i prywatności informatycznej, weryfikacja procesów zapewniających ciągłość biznesową i odzyskiwanie sprawności po awarii systemu informatycznego.
Audyt funkcjonowania procedur - analiza prawno=finansowa zleconych do badania procedur funkcjonujących w organizacji pod kątem ich zgodności z prawem, przyjętymi praktykami oraz celami biznesowymi.
Audyt projektów unijnych i dotacji celowych - obejmuje działania potwierdzające zgodność realizowanych projektów z zawartą umową oraz wnioskiem o dofinansowanie. Ma na celu uzyskanie pewności, że poniesione wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, a projekt wykonany został rzetelnie.
Forensic audit - wykrywanie nadużyć gospodarczych i oszustw finansowo-księgowych - obejmuje badanie systemu kontroli wewnętrznej, dokumentacji księgowej i finansowej, transakcji i zapisów księgowych, których celem jest identyfikacja przypadków nadużyć lub określenie ryzyka możliwości ich wystąpienia, m.in. zawyżania przychodów, zaniżania zobowiązań, manipulacji zapasami, sprzeniewierzania aktywów.
Identyfikacja obszarów ryzyka - to zidentyfikowanie rodzajów ryzyka mających lub mogących mieć wpływ na płynność różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa. Ustalenie ryzyka w obszarze finansowym, operacyjnym, społecznym, etycznym czy środowiskowym oraz zarządzanie nim pozwoli utrzymać je na dopuszczalnym poziomie.
Kontrola działalności firmy w zleconych obszarach - dotyczy badania i oceny obszarów nie ujętych wyżej, pod warunkiem posiadania przez audytora stosownych kwalifikacji.